Reklama

Podmínky pro publikaci reklamy / inzerce na internetové stránce www.danovyklub.cz

Tento článek upravuje podmínky publikace reklamy, inzerce a reklamních sdělení na internetových stránkách danovyklub.cz a všech jejích podstránkách a jazykových či teritoriálních mutacích (dále také jen "internetové stránky").

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky www.danovyklub.cz je společnost Daňový klub s.r.o., registrovaná pod spisovou značkou C 258558 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "provozovatel"), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k šíření jejich obsahu. Internetové stránky jsou určeny pro osoby jakékoliv rezidence, s výjimkou rezidentů následujících států nebo území:  Spojené státy americké, Portoriko, Americké Panenské ostrovy.

Přijetí objednávky

Objednávka inzerce se stává právně závaznou po jejím doručení Provozovateli v případě, že tento do 1 týdne objednávku neodmítne.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku inzerce zejména v případech, kdy by inzerce odporovala dobrým mravům, svobodné soutěži či ponižovala jiné subjekty, byla výrazně politicky motivovaná či její publikace byla v rozporu s již uzavřenou smlouvou s jiným inzerentem.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku inzerce Objednavateli, který je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Provozovateli.

Inzerce bude na základě této objednávky publikována na internetových stránkách danovyklub.cz.

Realizace objednávky

Objednavatel je povinen dodat vydavateli korektní inzertní předlohu e-mailem ve formátu JPEG, TIFF, v případě podkladů pro PR článek ve formátu DOC, v případě zhotovení inzerce prostřednictvím Provozovatele pak dodá pokyny, návrhy a písemné či grafické podklady (např. fotografie apod.), které mají být užity pro zhotovení návrhu grafické podoby inzerce. V případě, že objednavatel tuto svou povinnost nesplní, je vydavatel oprávněn odmítnout objednávku, neprovést inzerci a současně mu vzniká právo požadovat na objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny inzerce. Objednavatel je povinen tuto smluvní pokutu provozovateli zaplatit do 7 dnů od obdržení písemného sdělení provozovatele, že odmítá objednávku a uplatňuje smluvní pokutu.

Objednavatel je od okamžiku doručení objednávky provozovateli po den sjednaného zveřejnění reklamy nebo inzerce oprávněn zrušit svoji objednávku, je však v tomto případě povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve formě smluvní pokuty ve výši 50 % ze sjednané ceny inzerce.
V případě objednání má Provozovatel povinnost vypracovat návrh grafické podoby inzerce a předložit jej Objednavateli k odsouhlasení. Objednavatel je povinen sdělit souhlas nebo svoje připomínky a doplňující náměty k předloženému grafickému návrhu ve lhůtě do 2 dnů od jeho předložení Provozovatelem. V případě, že se Objednavatel v této lhůtě k předloženému grafickému návrhu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí a Provozovatel neodpovídá za obsahové a gramatické chyby propuštěné korekturou Objednavatele. Objednavatel má možnost se práva korektury vzdát, přebírá ale odpovědnost za případné chyby.

O umístění reklamy na internetové stránce rozhoduje Provozovatel.

Platební podmínky

Cena inzerce a jejího případného zpracování se platí zásadně v penězích na účet provozovatele, a to i v případě, že je zpracována v subdodávce v některém ze smluvních studií provozovatele.
Nedohodnou-li se Provozovatel a Objednavatel jinak, je Objednavatel povinen zaplatit cenu reklamy / inzerce ve výši 100 % z celkové ceny předem, nejpozději do 5 dnů od odsouhlasení korektury inzerce.

Poučení

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách danovyklub.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 10. listopadu 2016. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, inzerci na internetových stránkách nepoptávejte, ani neobjednávejte.

 

 

 

V Mladé Boleslavi 10.11.2016