Zápis skutečného vlastníka (majitele) společnosti

Český právní řád zakotvil povinnost většiny právnických osob zapsat do veřejného rejstříku údaje o svém skutečném majiteli. Pro majitele firemních struktur, které byly vytvořeny právě za účelem získání anonymity, to může znamenat určitou nepříjemnost, nicméně její řešení není příliš komplikované.

  • Daňové triky
  • 27. 6. 2021

Aktualizováno ke stavu platnému od 01.06.2021

Evidenci skutečných majitelů komplexně upravoval § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, definici skutečného majitele potom lze nalézt v § 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. června 2021 tuto problematiku nově upravuje zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (evidenční zákon). 

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že  u obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci, tedy každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací; na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

Dále platí pro případ fundací a  jiných právních uspořádání, než obchodních korporací toto:

  • skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba, která je jejím zakladatelem nebo která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel;

  • skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejich zakladatelem nebo ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení;

  • skutečným majitelem právního uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je jeho zakladatelem nebo jeho svěřenským správcem nebo která je osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného nebo jeho obmyšleným nebo z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený;

  • je-li ve funkci podle odstavců 1 až 3 právnická osoba, platí, že skutečným majitelem fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání je skutečný majitel této právnické osoby.

Existenci a totožnost skutečného majitele je třeba rejstříkovému soudu doložit veřejnými listinami, to však ale v případě mnoha jurisdikcí není možné, neboť neexistují veřejné rejstříky, ve kterých by byli majitelé společností (společníci nebo akcionáři) zapsáni. A neexistuje-li veřejný rejstřík, nemůže existovat ani relevantní veřejná listina. Toto se týká například jurisdikcí USA, Marshallovy ostrovy, nebo Seychely.

Jak tedy postupovat, nelze-li osobu skutečného majitele zjistit nebo určit?

Dle § 5 evidencního zákona také ale platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem, nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, V takovém případě za skutečného majitele označit tedy i statutárního zástupce společnosti (jednatel, člen představenstva), přičemž dokumentace k zápisu skutečného majitele obsahuje jednoznačnou informaci, že skutečný majitel se do evidence rejstříku zapisuje právě a pouze z titulu své funkce statutátního orgánu, nikoliv jako osoba se společností jakkoliv majetkově spjatá.

Vyplnění formuláře pro zápis skutečného majitele je poměrně snadné a výše popsaná možnost je k dispozici i v nabídce inteligentního formuláře (zde ke stažení) pro podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů.

Sankce za přestupky dle evidenčního zákona jsou vysoké a vyplývají z § 55 tohoto zákona:

Evidující osoba se dopustí přestupku tím, že

  • nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem podle § 43 zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo

  • nezajistí ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí podle § 48, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady.

Skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s evidenčním zákonem neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě a toto porušení povinnosti následně potvrdí soud podle § 48 odst. 3 evidenčního zákona.

Za přestupky proti evidenčnímu zákonu lze uložit pokutu do 500.000 Kč.

Po podání vyplněného formuláře k rejstříkovému soudu by následně měly mít k tomuto dokumentu přístup všechny oprávněné osoby, což jsou kromě státních úřadů například i banky a od 1. června 2021 i široká veřejnost. Jak se však ukazuje, zejména banky nejsou s tímto rejstříkem schopny pracovat a často vyžadují po klientech dokument, kterým firma svého skutečného majitele potvrzuje. Jelikož jsme často tázáni, jak by měl předmětný dokument vypadat, připravili jsme ve spolupráci s právní kanceláří vzorové prohlášení - dále ke stažení (nezapomeňte změnit veškeré proměnné údaje):

Prohlášení o skutečném majiteli obchodní korporace

Upozorňujeme, že toto stanovisko není návodem na legalizaci výnosů z trestné činnosti a že k tomuto tématu neposkytujeme žádné podrobnější konzultace.