Zápis skutečného vlastníka (majitele) společnosti

Český právní řád zakotvil povinnost všech právnických osob zapsat do neveřejného rejstříku údaje o svém skutečném majiteli. Pro majitele firemních struktur, které byly vytvořeny právě za účelem získání anonymity, to může znamenat určitou nepříjemnost, nicméně její řešení není příliš komplikované.

  • Daňové triky
  • 25. 2. 2021

Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, definici skutečného majitele potom lze nalézt v § 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že skutečným majitelem je u obchodní korporace fyzická osoba,

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

Existenci a totožnost skutečného majitele je třeba rejstříkovému soudu doložit veřejnými listinami, to však ale v případě mnoha jurisdikcí není možné, neboť neexistují veřejné rejstříky, ve kterých by byli majitelé společností (společníci nebo akcionáři) zapsáni. A neexistuje-li veřejný rejstřík, nemůže existovat ani relevantní veřejná listina. Toto se týká například jurisdikcí USA, Marshallovy ostrovy, nebo Seychely.

Jak tedy postupovat, nelze-li osobu skutečného majitele zjistit nebo určit?

Dle bodu 4. výše citovaného zákonného ustanovení lze v takovém případě za skutečného majitele označit i statutárního zástupce společnosti (jednatel, člen představenstva), přičemž dokumentace k zápisu skutečného majitele obsahuje jednoznačnou informaci, že skutečný majitel se do rejstříku zapisuje právě a pouze z titulu své funkce statutátního orgánu, nikoliv jako osoba se společností jakkoliv majetkově spjatá.

Vyplnění formuláře pro zápis skutečného majitele je poměrně snadné a výše popsaná možnost je k dispozici i v nabídce inteligentního formuláře (zde ke stažení) pro podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů.

Po podání vyplněného formuláře k rejstříkovému soudu by následně měly mít k tomuto dokumentu přístup všechny oprávněné osoby, což jsou kromě státních úřadů například i banky. Jak se však ukazuje, zejména banky nejsou s tímto rejstříkem schopny pracovat a často vyžadují po klientech dokument, kterým firma svého skutečného majitele potvrzuje. Jelikož jsme často tázáni, jak by měl předmětný dokument vypadat, připravili jsme ve spolupráci s právní kanceláří vzorové prohlášení - dále ke stažení (nezapomeňte změnit veškeré proměnné údaje):

Prohlášení o skutečném majiteli obchodní korporace

Upozorňujeme, že toto stanovisko není návodem na legalizaci výnosů z trestné činnosti a že k tomuto tématu neposkytujeme žádné podrobnější konzultace.

 

Daňový Klub používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

OK